Artur Gorzel
R  A  D  C  A    P  R  A  W  N  Y
Najczęściej zadawane pytania
Do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód jeżeli mąż mieszka w USA?
Zgodnie z treścią art. 41 kpc - powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jak należy postąpić, jeżeli nie zgadzam się na przyjęcie mandatu od policjantów?
Trzeba pamiętać, że w przypadku przyjęcia mandatu, czyli jego zapłacenia, nie ma już możliwości odwołania się od niego. Można natomiast odmówić przyjęcia mandatu od policjanta (o czym funkcjonariusz powinien wcześniej pouczyć karanego). Wówczas sprawa zostanie przekazana do sądu grodzkiego i na rozprawie będzie możliwość wykazania niezasadności mandatu, który chciał wręczyć policjant.

Czy to prawda, że w sądzie pracy pracownik jest zwolniony z ponoszenia opłat sądowych?
Nie zawsze pracownik korzysta z tego przywileju. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i od skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 tys. złotych, pobiera się 5 proc. opłaty od pism procesowych.

Czy radca prawny może być pełnomocnikiem w sprawie dochodzenia roszczeń w konkubinacie?
Radca prawny nie może występować co do zasady w sprawach karnych. Zaznaczyliśmy co do zasady bowiem są pewne wyjątki, które dopuszczają udział radcy np. w postępowaniu karnym. Konkubinat między dwojgiem osób nie tworzy między nimi rodziny w znaczeniu formalno - prawnym. Radca prawny może być reprezentantem, pełnomocnikiem jednego z nich. W postępowaniu karnym pełnomocnikiem osoby fizycznej w zakresie dochodzonych roszczeń może być tylko adwokat, chyba że roszczenie jest dochodzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Moja firma poniosła szkodę w wyniku przestępstwa pracowników. Chciałbym mogę udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu?
Obowiązek wyboru na pełnomocnika ograniczony jest do adwokata wtedy, gdy ma on być obrońcą, a więc pełnomocnikiem oskarżonego. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika, jednak i tu musi to być adwokat. Jednak w zakresie roszczeń majątkowych pełnomocnikiem określonej kategorii osób (osoby prawnej innej niż instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, a także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) może być również radca prawny.
1
------
Najczęściej zadawane pytania
2
------
Jeśli masz wątpliwości, przeczytaj
Skompletuj wymagane dokumenty
Pełnomocnictwa, pisma, etc.
3
------
Zadzwoń +48 (84) 538 12 17 lub +48 666 994 150
i umów się na spotkanie